Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for istid

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet istid, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge istid i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "istid".

Istid i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet istid i en sætning.


 1. Den sidste istid sluttede for 10.000 år siden.


 2. Den sidste istid sluttede for ca 11.500 år siden.


 3. Her standsede isen i den seneste istid op og smeltede.


 4. Gletsjere i sidste istid har også sat sit præg på øerne.


 5. Kysterne langs Norskehavet blev skabt under den sidste istid.


 6. Danmarks arkæologiske historie begyndte ved slutningen af sidste istid.


 7. Derefter indtraf Pleistocæn, hvor det var istid i størstedelen af Europa.


 8. Landskabet er formet af gletsjere under sidste istid og erosion efter dette.


 9. Det litauiske landskab er jævnet ud af smeltende gletsjere efter sidste istid.


 10. Floden Arc'en har formet dalen siden den sidste istid og løber fortsat i dalen.


 11. Stabbursdalen har mange spor efter isafsmeltningen ved slutningen af sidste istid.


 12. De første mennesker bosatte sig i det litauiske område efter den sidste istid i det 10.


 13. Den sidste istid sluttede omkring 10.000 f.Kr., og England har været befolket lige siden.


 14. Landskabet omkring Berlin blev dannet i den yngste del af den sidste istid, Weichselistiden.


 15. Banecyklusser som er gunstige for at give istid er ikke ventet i løbet af de næste 50.000 år.


 16. Gesten såvel som bakkelandskaberne ved Østersøen opstod som endemoræner under den sidste istid.


 17. I denne findes aflejringer fra de tre sidste kuldeperioder i den sidste istid, Weichsel-istiden.


 18. Den ligger yderst på randmorænen fra den seneste istid og den nordligste del af Karup Hedeslette.


 19. Istidsaflejringerne, mest moræneler og smeltevandssand, stammer formentlig alle fra sidste istid.


 20. Den angiver isens maksimale udbredelse i Danmark under Weichsel-istiden, der var den sidste istid.


 21. Selve landskabet er opstået og formet i slutningen af den sidste istid, også kaldet Weichsel-istiden.


 22. Vandet i disse reservoirer er fra før sidste istid, og har været der før dannelsen af Sahara-ørkenen.


 23. De første spor af mennesker i Finland stammer fra perioden efter den seneste istid omkring 8500 f.Kr.


 24. Perioden kendes som Maunder minimum eller den lille istid, hvor Europa oplevede meget lave temperaturer.


 25. Omkring 1300-1350 ophørte den middelalderlige varmeperiode og blev i stedet erstattet af den lille istid.


 26. Den anses for at være et af Østersøens istidsrelikter fra den sidste istid, der er indvandret fra Ishavet.


 27. Sandflugten var især slem under den lille istid, fra engang i 1500-tallet og til begyndelsen af 1800-tallet.


 28. Under sidste istid var dette område dækket af is, som fik en markant betydning for landets forrevne struktur.


 29. Dermed er Vestjylland skabt af den forrige istid Saale, men overpræget af permafrostforholdene under Weichsel.


 30. Den seneste istid sluttede på Færøerne for ca 12.000 år siden, og langsomt begyndte planterne at vende tilbage.


 31. Faste bosættelser i England begyndte i slutningen af sidste istid for omkring 13.000 år siden, Creswelliankulturen.


 32. Den seneste istid er muligvis slet ikke slut, men kun midlertidigt erstattet af en varm mellemistid, som vi lever i.


 33. Vikingetiden falder sammen med den middelalderlige varmeperiode (ca 800–1300) med ophør ved den lille istid (ca 1250).


 34. Som søplateauerne i Pommern og Masurien (de Masuriske Søer) blev Mecklenburger Seenplatte dannet under den sidste istid.


 35. Eventuelle beviser på dette sidste vil være dækket af en stigning i havniveauet på mere end 120 meter siden sidste istid.


 36. Efter den sidste istid blev klimaet på øerne subtropisk selv i nord, hvilket førte til at mennesker befolkede hele området.


 37. Særligt markante er fjordene: Dybe render skåret ind i landet, fyldt op med havvand og skabt ved slutningen af sidste istid.


 38. Randmorænen Raet som blev dannet i slutningen af sidste istid, dominerer i hele nationalparkens længde, både i hav og på land.


 39. Imens uddøde den nordiske koloni på Grønland sandsynligvis som følge af ekstreme vejrbetingelser i 1400-tallet.; den den lille istid.


 40. Kortudsnittene viser et forholdsvis kuperet landskab fra næstsidste istid, højtliggende mod V og N, hvorfra det skråner jævnt mod SØ.


 41. Moderne mennesker ser ud til at have slået sig ned på subkontinentet mod slutningen af sidste istid, eller for rundt 12.000 år siden.


 42. I slutningen af Ordovicium-perioden for 440 millioner år siden forekom endnu en masseuddøen af arter, muligvis som følge af en istid.


 43. Selve Gribskov ligger på en gammel israndslinje med randmoræner (grusaflejringer) fra den seneste istid, og er kuperet og afvekslende.


 44. Under den seneste istid blev leret dækket af små flade sandklitter, som efterhånden blev skjult under et morrlag på ca 20 cm tykkelse.


 45. Riga ligger på en flad og sandet kystslette ved Rigabugten, der er opstået efter afslutningen af den sidste istid for ca 11.000 år siden.


 46. Efter den sidste istid 8000 f.Kr.fik Wales i grove træk den form, som den har i dag, og landet blev befolket af mesolitiske jæger-samlerfolk.


 47. Overdrevet har aldrig været opdyrket, hvilket er grunden til, at der rundt om i det lysåbne område ligger mange store strøsten fra sidste istid.


 48. Afskovning, forværrelse af klimaet under den lille istid samt overgræsning af får medførte erosion, som ødelagde det værdifulde øverste jordlag.


 49. De tidligste spor efter bosættelser er fundet langs kysten, hvor den store iskappe efter sidste istid først smeltede (mellem 11.000 og 8.000 f.Kr.).


 50. Et fald i temperaturerne under den lille istid og/eller væbnede konflikter med inuit er formentlig også forklaringer på kulturens nedgang og forfald.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ istandsættelse istiden ››

Generel information om "istid" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet istid som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "istid" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "istid".