Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for pålagt

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet pålagt, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge pålagt i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "pålagt".

Pålagt i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet pålagt i en sætning.


 1. De svenske bønder blev pålagt store skatter.


 2. Eksporten var endda pålagt en dobbelt så høj told.


 3. Slaveri var arvelig såvel som en form for pålagt straf.


 4. Satserne blev skruet op og flere vareslag blev pålagt told.


 5. Penge-økonomien var mere fremherskende og færre var pålagt hoveri.


 6. Af industrivarerne er for tiden bare enkelte klæder og tekstiler pålagt told.


 7. Koreanere med store landejendomme blev pålagt at sælge det meste af landarealet.


 8. De sidste to år blev alle elever pålagt at have to timer om ugen med militær træning.


 9. Forskellige byer, ikke mindst York blev pålagt at betale en løsesum for at undgå ødelæggelse.


 10. Mennesket er pålagt pligter som har sammenhæng med de relationer man står i til andre mennesker.


 11. De høje krigsskatter, som blev pålagt befolkningen i England, havde gjort den stadig mere upopulær.


 12. Ikke-muslimer blev pålagt en speciel skat og blev betragtet som andenrangsborgere i det Osmanniske Rige.


 13. I 1730, under kong Agaja, blev Dahomeyriget erobret af Oyo-riget, og landet blev pålagt at betale tribut.


 14. Han mener, at dommen er principiel, da retten nu efter denne domafsigelse har pålagt færøske medier censur.


 15. Det er nu ved lov blevet forbudt en almen boligorganisation at købe en ejendom, der er pålagt tilbagekøbsret.


 16. Ifølge traditionen var det alle frie nordboere pålagt at eje våben, og det var tilladt at bære dem alle steder.


 17. I januar 1902, med en gæld på £2.670 hvilket svarer til £210.000 i 2010 blev klubben pålagt at undergå likvidation.


 18. Det blev af premierministeren pålagt ministrene at oplyse om deres formueforhold og at underskrive et etisk kodeks.


 19. For eksempel blev alle indbyggere pålagt at bære gho, en dragt som har sin oprindelse i den bhutanske majoritetskultur.


 20. I 1976 afgjorde USA's højesteret, at dødsstraf kan blive forfatningsmæssigt pålagt under hensigtsmæssige omstændigheder.


 21. Almindelig indtægt, indtægter fratrukket standardfradrag og fradragsberettigede udgifter, blev pålagt en flad skat på 28 %.


 22. Efter at muren blev bygget i 1961, blev det pålagt grænsevagterne at bruge våben mod flugtforsøgende mennesker(skudbefaling).


 23. De havde stor tilslutning, da de fleste af almuen i området var utilfredse med de byrder, de nye svenske herrer havde pålagt dem.


 24. Byen Palos havde i en periode sjusket med skatteindbetalingen, og i stedet været pålagt at holde skibe parat til kongelig tjeneste.


 25. Efter Københavns brand 1795, som ikke berørte Trinitatis, blev det pålagt bygningerne inden for voldene at tegne en brandforsikring.


 26. Således blev godsejerne pålagt at føre retsgyldige fæsteprotokoller, der så kunne påvise, hvad der var blevet aftalt parterne imellem.


 27. Enhver dødsdømt bliver automatisk pålagt at anmode kongen om pardon (benådning), i håb om, at straffen kan ændres til livsvarigt fængsel.


 28. Turister nyder godt af, at varesalg ikke er pålagt moms, og priserne er dermed ca 15% under de tilsvarende i det omkringliggende Italien.


 29. Som modydelse blev godsejerne pålagt at føre retsgyldige fæsteprotokoller, der skulle dokumentere, hvad der var blevet aftalt parterne imellem.


 30. Luthers liden Katekismus udkom, og det blev præsterne pålagt udelukkende at bruge den og Luthers lille Katekismus i deres konfirmandundervisning.


 31. Det mærkedes hurtigt, da det blev pålagt alle kollegier at indhente Frederik 6.'s afgørelse i alle sager, og statsrådsmøderne blev aflyst indtil 1813.


 32. Et andet var både brugen af vandet i Mossefossen og broen over fossen, vedligeholdelsen af den var pålagt byens borgere, hvilket de fandt uretfærdigt.


 33. Mangelen på trækul fortsatte under Ancher & Wærn, selv om de betalte bedre end andre værker og gav præmier til dem, som leverede mere end pålagt kvantum.


 34. Imidlertid fik Auld-alliansen en langt mere ulykkelig effekt, da Jakob IV blev pålagt at invadere England for at støtte franskmændene i krigen mod Henrik VIII.


 35. Bønderne var pålagt at levere 4733 læster (én læst svarer til omkring 2 m³) trækul årligt, men i 1714 havde værket hele 24.600 læster kul til gode hos bønderne.


 36. Magister Peder Albertsen var universitetets første rektor, og han blev af kongen pålagt at finde et antal lærde, således at universitetets virke kunne påbegyndes.


 37. Problemet med det slidsomme udbytte blev nok forøget af de pligter der blev pålagt bønderne, der i traditionen tilskrives fæsteretten samt beskyttelsen i krigstid.


 38. Samtidigt blev studenterne pålagt at tage emner i ideologiske temaer (marxisme, kommunistpartiets historie), at tage et fremmedsprog og have obligatorisk gymnastik.


 39. Landsforeningens bestyrelse er ansvarlig for foreningens daglige drift, for at tegne foreningen udadtil og for at varetage opgaver pålagt den af medlemsforeningerne.


 40. Kort efter enevældens indførelse blev det pålagt alle landets private godser at indsende jordebøger over de afgifter, som fæstebønderne og -husmændene skulle udrede.


 41. Udvandringsvillige jøder blev pålagt en "rigsflugtsskat", hvorefter de måtte betale størstedelen af den ringe sum, de havde fået ud af tvangssalget af deres ejendom.


 42. Som følge heraf er de også pålagt restriktioner for adgang til sundhedspleje og uddannelse, samt mulighed for arbejdstilladelse og dermed even til lovligt at tjene penge.


 43. London flådetraktaten i 1930 betød at man ikke byggede nye større krigsskibe frem til 1937 og blev pålagt betydelige begrænsninger på krydsere, destroyere og undervandsbåde.


 44. Dhimmi var tilmed pålagt at bære et bælte (zunnar), der gjorde det let at identificere kristne og jøder, de kristne skulle bære et blåt bælte, mens jøderne skulle bære et gult.


 45. Et kuriøst træk er, at kroaterne aldrig blev pålagt at benytte latin i kirkelige handlinger, men i stedet holdt sine gudstjenester på sit eget sprog og benyttede det glagolitiske alfabet.


 46. Når plejeomkostningerne ikke bliver pålagt den direkte, som er skyld i, at de må afholdes (forbrugeren, bilisten), opstår der en betydelig, samfundsmæssig modstand mod biotopbeskyttelsen.


 47. Befolkningen blev tilbudt at konvertere frivilligt til Islam og kun blive pålagt at betale jizya), som ikke var noget problem for dem, da beløbet var meget mindre end det de i forvejen betalte.


 48. I forårssæsonen 2010 introduceredes der en mindre designændring til spilledragten på hjemmebane, idet shortene blev gjort helt sorte og strømperne fik pålagt en sort tynd horisontal streg i toppen.


 49. Den tyske industri fik pålagt en hypotekgæld på 5 milliarder, for hvilke der skulle udstedes obligationer af en "Bank für deutsche Industrieobligationen" til forrentning og afdrag med 6 % pro anno.


 50. I de senere år er der fokuseret på at nedbringe byens miljømæssige belastning, og bystyret er pålagt at købe de mest energieffektive produkter til brug i offentlige kontorer og almennyttige boliger.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ pålagdes pålagte ››

Generel information om "pålagt" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet pålagt som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "pålagt" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "pålagt".