Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for sørge

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet sørge, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge sørge i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "sørge".

Sørge i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet sørge i en sætning.


 1. Dét ville hendes system sørge for.


 2. Han skulle senere sørge for, at Utaka også kom til VB.


 3. Omløbet skal også sørge for kontrolleret fyldning af turbinen.


 4. Kongen ville selv sørge for, at købstæderne fik råd og borgmestre.


 5. Det er politiet, som skal sørge for, at færdselsloven bliver overholdt:.


 6. Kongen havde brug for bystyret til at sørge for inddrivelse af skatterne.


 7. Folkesuveræniteten ville sørge for, at holde den regerende forsamling i skak.


 8. Fogederne der, blev bedt om sørge for vokslys og almisse til hendes begravelse.


 9. Han lovede piraterne at han nok skulle sørge for at de blev fanget og henrettet.


 10. Byens magistrat skulle også sørge for en skriveskole, også kaldet den danske skole.


 11. Kriegsmarine skulle sørge for de nødvendige krigs- og transportskibe til operationen.


 12. Den skulle sørge for at opbygge et politisk system på sovjetisk vis samt forvalte skatter.


 13. Først engang i 1800-tallet kom et økonomisk opsving som skulle sørge for varig vækst af byen.


 14. Kr. I sæsonen 2020 måtte man opstille skilte og sørge for afstand grundet coronaviruspandemien.


 15. Det er nemlig også muligt, at de rige lande simpelthen har bedre råd til at sørge for mere uddannelse.


 16. Spændingsregulatoren skal sørge for at holde spændingen på generatorens terminaler tilnærmet konstant.


 17. I det før-kristne Norden havde gudernes rolle været at sørge for ”fred og år” for samfundet som helhed.


 18. Vi må sørge for, at vore angreb ikke gør mere skade på os selv på langt sigt end på fjendens krigsindsats.


 19. I august 1867 udpegede Grant Sheridan til at lede militærdistriktet i Missouri og sørge for fred på prærien.


 20. Bortset fra et forslag om annullering af håndfæstningen overlod de det til kongen at sørge for det videre forløb.


 21. Ifølge loven skulle der betales en skat til præsterne, som så skulle hjælpe dem, som ikke kunne sørge for sig selv.


 22. Carlisle vidste at hans far ville sørge for at ligene af dem, der var faldet ville blive brændt, inklusiv ham selv.


 23. På den anden side skulle man sørge for at den strækning som infanteriet skulle tilbagelægge blev så kort som muligt.


 24. MSF frasagde sig organisationens operation i 1993, men frivillige vedblev at yde lægehjælp og sørge for forplejning.


 25. Den politiske venstrefløj pressede over for kommunen på for at den skulle sørge for betingelser for en aktiv fritid.


 26. Samtidig skulle han sørge for deres forplejning, som med det enorme antal deltagere må have været en stor udgift for ham.


 27. SS-panzerdivision skulle angribe nordfra og skulle samtidig sørge for, at canadiske tropper ikke kom polakkerne til undsætning.


 28. Der blev oprettet et fælles hovedkvarter, som skulle sørge for koordination af forberedelserne og gennemførelse af operationen.


 29. Metoden med at lokke insekter til at sørge for en målrettet bestøvning er en væsentlig forbedring i forhold til vindbestøvning.


 30. Shackletons første opgave efter at være nået Stromness var at sørge for redningen af de tilbageblevne på sydkysten ved Peggoty Camp.


 31. Heroverfor står traditionelle maskuline dyder som arbejdsomhed, sportsånd og at sørge for sin familie, som ikke anses for 'giftige'.


 32. Edvard største bekymring efter sin sejr var at sørge for militær sikkerhed i de nye territorier, og han opførte derfor borge af sten.


 33. Jowers, som ejede en restaurant i nærheden af motellet, hævdede at have modtaget 100.000 dollar for at sørge for, at King blev myrdet.


 34. Dermed har de ikke behov for en egen turbineregulator for at holde hastigheden konstant, dette vil det overliggende kraftnet sørge for.


 35. Det var med til at sørge for, at de tab, der blev lidt på grund af uroen på aktiemarkederne i 2008, var indvundet igen i november 2009.


 36. Man har derfor anlagt en ny sø ved Stenlængegårdsvej, for at aflaste åen og sørge for, at den ikke løber over i perioder med meget regn.


 37. Patton forventede, at den øverstkommanderende i Europa (SHAEF) ville sørge for brændstof og forsyninger til de enheder, som rykkede frem.


 38. Katharina levede derfor som fange på Durham House i London, hvor hun måtte sælge sine ejendele for at sørge for sine hofdamer og ansatte.


 39. I 1850 etablerede Australien offentlige universiteter med det mål at fremme meritokrati ved at sørge for avanceret uddannelse og oplysning.


 40. Ud over at sørge for at regulere handelen i byen, havde denne ansvaret for borgerpligter som bevogtning af bymurene og renholdelse af gaderne.


 41. På den anden side skulle disse opsynsmænd også sørge for at gamle, svagelige og forældreløse børn ikke blev forsømt, og at de blev understøttet.


 42. Derfor var et af målene med Livø at få de indsatte tilbage på rette spor og til et normalt liv, men også at sørge for, at de ikke formerede sig.


 43. Kommunerne skulle sørge for indkøb og opmagasinering af materiel, der kunne fremføres af både frivillige og værnepligtige på udskrevne køretøjer.


 44. Specielt stærke tidevandseffekter forårsaget af planetens store baneexcentricitet ville sørge for at holde kernen i den krævede flydende tilstand.


 45. Tyskland gik imidlertid ind på at sælge 70.000 rifler til de hvide garder og sørge for at Jägerbataljonen kunne komme sikkert tilbage til Finland.


 46. De ritualer, der blev udført i relation til gravpladserne, fungerede som kommunikation til de døde, fx for at få dem de til at sørge for frugtbarhed.


 47. Sugerøret eller diffusoren under turbintrommen skal sørge for, at vandets hastighed omsættes til tryk (undertryk) og påvirker turbinens virkningsgrad.


 48. Mægtige mænd brugte også blótgilder til at visse deres rigdom og magt ved sørge for mad og drikke; normalt medbragte gæsterne selv mad og drikkevarer.


 49. På Josefs dødsleje spørger han sine brødre om de vil sørge for, hvis Gud fører dem tilbage til Israel, at medtage hans rester og begrave dem i Israel.


 50. En så svag stjerne ville ikke have været i stand til at sørge for, at vandet på jorden var flydende, og livet skulle derfor ikke have kunnet udvikle sig.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ sørejser sørgede ››

Generel information om "sørge" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet sørge som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "sørge" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "sørge".