Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for synsvinkel

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet synsvinkel, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge synsvinkel i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "synsvinkel". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af synsvinkel kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: synsvinkelt. Hvis du klikker på bøjningen af synsvinkel, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Synsvinkel i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet synsvinkel i en sætning.


 1. Her klassificeres arterne ud fra en kladistisk synsvinkel.


 2. Fra en japansk synsvinkel gik slaget heller ikke for godt.


 3. Alt er beskrevet med en venlig synsvinkel på stort og småt i København.


 4. Bogen er skrevet fra en uafhængig synsvinkel af journalist Henrik Madsen.


 5. Igennem hele bogen følger man skiftevis fra menneskene og feernes synsvinkel.


 6. Dog må det håbes, at indsatsen lønnede sig, selv ud fra den sidste synsvinkel.


 7. Fra Lipps synsvinkel kan væren ikke adskilles fra konkretiseringen af dens essens.


 8. Den økonomiske synsvinkel er bla blevet suppleret med forskning i velfærdsmodeller.


 9. En funktionel synsvinkel betragter menneskenes udnyttelse af områdets naturresurser.


 10. Solkongen er altid blevet vurderet forskelligt alt efter tidsalder og politisk synsvinkel.


 11. Mens de allierede begynder deres angreb, ændrer fortællingen synsvinkel til Olafs norske flåde.


 12. Fra tysk synsvinkel var operationen mere en hindring end en støtte for Heinz Guderians panserkorps.


 13. Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel, der er ret kontroversiel.


 14. Han taler om den store jordrystelse, der påtvang ham en uomgængelig synsvinkel på samtlige fænomener.


 15. Fra en økonomisk synsvinkel gik Kroatien (som resten af Jugoslavien) en alvorlig økonomisk depression.


 16. Strawson kalder sin egen synsvinkel "pessimisme", men det kan blive klassificeret som hård inkompatibilisme.


 17. Ifølge denne synsvinkel havde strejker og budgetbegrænsninger forhindret en passende forberedelse af krigen.


 18. Det gør derimod de arter, som slægterne rummer, og det er under den synsvinkel, at slægterne bliver betydningsfulde.


 19. Kropsantropologi i bredere forstand er studiet af den menneskelige kropslighed ud fra et humanvidenskabelig synsvinkel.


 20. En af hans vigtigste kilder var Svend Estridsen af Danmark, og hans gengivelse af slaget har derfor en dansk synsvinkel.


 21. Fra et bredere biologisk eller økologisk synsvinkel er en resurse noget, der tilfredsstiller en levende organismes behov.


 22. Via Marias synsvinkel præsenteres læseren for størstedelen af det narkorelaterede persongalleri, som Nordkraft indeholder.


 23. Set fra en anden synsvinkel kan krisen være lokal (feks en lavine) eller global (feks en stigning i verdenshavet vandstand).


 24. Ved en visuel synsvinkel beskriver man det landskabsbillede, man ser med øjnene, eller som kan studere ud fra kort og billeder.


 25. Set fra denne synsvinkel vil et samfund med en givet samlet rigdom have højere samlet nytte, jo mere lige rigdommen er fordelt.


 26. Han fandt disputatsens synsvinkel noget kølig og klinisk, og var delvis uenig i nogle af Johan Schioldann-Nielsens konklusioner.


 27. De fleste 3D-spil sås dengang fra et førstepersonsperskektiv eller fra et kamera, som stod fra figurens eller banens synsvinkel.


 28. Han skrev 1916: "Ud over andre værdier er miss O’Keeffes tegninger blandt andet interessante under en psykoanalytisk synsvinkel.


 29. Landet har to årstider, sommer (verano) og vinter (invierno), som set fra en mere meteorologisk synsvinkel er regntid og tørtid.


 30. Alt er helt bagvendt, helt forkert i denne sag….Vi betragter nemlig sagen under den synsvinkel, morderen ønsker, vi skal anlægge.


 31. Hun mener dog også, at denne ulighed i høj grad skyldes, at de overleverede tekster blev skrevet af mænd ud fra en mands synsvinkel.


 32. Litteraturen er imidlertid næsten udelukkende skrevet ud fra en mandlig synsvinkel og omfatter praktisk taget aldrig kvindelige stemmer.


 33. Desuden er træernes skud, blade, grene, stammer og rødder føde for en lang række dyr, der under denne synsvinkel må betragtes som skadedyr.


 34. I en strukturel synsvinkel vil man se på landskabet som et udtryk for beboernes tilpasning til økonomisk-politiske magtstrukturer i samfundet.


 35. En nyere synsvinkel, er at man ved at anvende SRR som typiske metamateriale byggeblokke, kan få fleksible design med gode elektriske egenskaber.


 36. Ved samme lejlighed blev det almindeligt anerkendt, at økologien må ses fra en global synsvinkel, og at man må inddrage påvirkninger fra arten menneske.


 37. Wagner anlagt også en ny filosofisk synsvinkel på opera i sine værker, som ofte byggede på historier fra den germanske mytologi eller legenderne om Arthur.


 38. Set ud fra en samfundshistorisk synsvinkel er det af interesse at kunne udskille bebyggelser, hvis indbyggere fortrinsvis levede af andet end fødefrembringelse.


 39. Mange fysikere har forsøgt at erstatte kvantefysisk sammenfiltring med en deterministisk synsvinkel (en:Hidden variable theory) , men det har ikke villet lykkes.


 40. Endelig har biodiversitet den rolle at være et spejl for vores forhold til andre levende arter, en etisk synsvinkel som indebærer rettigheder, pligter og opdragelse.


 41. Den første synsvinkel støtter sig til en klassisk, tyskpræget filosofi (se Hegel eller erkendelsesteori), mens den sidste er baseret på nyere, angelsaksisk prægede behaviorisme.


 42. Sagnhistorien må derfor ses under en stærkt forkortet synsvinkel, og de gamle kejsere kan vanskeligt opfattes som mere end stammehøvdinge, der herskede over et ret begrænset område.


 43. Med Max Webers ord kan denne synsvinkel opsummeres således: Den voksende velfærdsstat med tilhørende bureaukrati bevirker, at borgerne kommer til at leve i et rationalitetens jernbur.


 44. Fra samme synsvinkel analyserede han desuden mytologien og fandt frem til, at det primære tegnsystem udgør mytens struktur, mens det sekundære er et udtryk for mytens normer og værdier.


 45. Indtil magtovertagelsen i 1933 blev Verdun dog betragtet under en væsentlig mindre heroisk synsvinkel, da det meningsløse ti måneder lange slag kun vanskeligt kunne betragtes på anden vis.


 46. Erfaringerne fra anden verdenskrig medførte en tilbagevenden til en mere national synsvinkel sammenlignet med optagethed af internationale strømninger, repræsenteret ved for eksempel Väinö Linna.


 47. Fra en religionshistorisk synsvinkel var den proces, der førte frem til dannelsen af en ny og selvstændig religion langt mere langvarig og kompliceret: den bestod af flere faser, nybrud og konflikter.


 48. Set fra den synsvinkel er krattene en kort overgang, og de må forventes at forsvinde af sig selv, men i det meget menneskepåvirkede landskab er der flere kræfter, som udskyder eller forhindrer denne udvikling.


 49. Neddermeyers undersøgelser i 1943 begyndelsen af 1944 af implosionsmetoden viste sig lovende, men viste også at problemet ville være langt vanskeligere fra en teoretisk og ingeniørmæssig synsvinkel end kanonmetoden.

Synsvinkelt i en sætning

Synsvinkelt er en bøjningsform af synsvinkel, herunder finder du eksempelsætninger for synsvinkelt.


 1. På den måde er en naturvidenskanbelig synsvinkelt berettiget.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ synsvidde synsvinkler ››

Generel information om "synsvinkel" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet synsvinkel som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "synsvinkel" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "synsvinkel".