Eksempelsætninger.dk

Eksempelsætninger for væsentlig

Her kan du finde et stort udvalg af eksempelsætninger for ordet væsentlig, eller med andre ord sætninger, der kan hjælpe dig med at lære at bruge væsentlig i en sætning. At lære at bruge et ord i en sætning kan være meget nyttigt, for eksempel når det kommer til at lære at bruge ordet i en sætning, i hvilken kontekst ordet kan bruges såvel som at lære den sande betydning af ordet "væsentlig". Derudover viser vi også hvordan forskellige bøjninger af væsentlig kan bruges, de bøjninger som vi også har eksempelsætninger til er: væsentlighed, væsentligst og væsentligste. Hvis du klikker på bøjningen af væsentlig, som du er interesseret i, kommer du til listen med eksempelsætninger for den pågældende form.

Væsentlig i en sætning

Herunder finder du flere sætninger, der illustrerer, hvordan du bruger ordet væsentlig i en sætning.


 1. Linden, af væsentlig liberal farve.


 2. Komponistens egen rolle var også væsentlig.


 3. Holmblad en væsentlig bidragyder til genopførelsen.


 4. Huerta udbyggede de militære styrker i væsentlig grad.


 5. Fugtighedsforholdene spiller en meget væsentlig rolle.


 6. Samtidig blev de offentlige finanser væsentlig forbedret.


 7. Jacobsons organ spiller en væsentlig rolle i lugtesansen.


 8. En væsentlig effekt af indavl er indavlsdepression, som er en genetisk svækkelse.


 9. En væsentlig forskel var at tårnet og fløjen mod ridebanen blev stort set fjernet.


 10. En væsentlig innovation var introduktionen af stenskulpturer i den sene vikingetid.


 11. Enker havde væsentlig mere kontrol over deres liv, men var stadig begrænset ved lov.


 12. NRK kunne dog i 2014 fortælle, at det reelle indbyggertal kan være væsentlig lavere.


 13. En væsentlig del af de offentlige udgifter udgøres af løn til de ansatte og af overførselsindkomster.


 14. En væsentlig forskel mellem al-Qaida og ISIL er strategien mod folk og regimer, som anses som vantro.


 15. Efterhånden som flere af togene kom ud at køre, blev kontrollen med togsættene også væsentlig mindre.


 16. De forskellige stater styredes væsentlig ens, men hvert sted holdt på sine gamle love og gamle former.


 17. De bestod væsentlig af eskorteopgaver for forsyninger, havneblokader og til en vis grad artilleristøtte.


 18. Franz Berwald er en væsentlig skikkelse i svensk musikhistorie; men det kneb for ham at leve af sin musik.


 19. Det lykkedes også at påvise sedimentære bjergarter foruden basaltiske, hvoraf fastlandet væsentlig består.


 20. Okkersøerne har bevirket en væsentlig reduktion i okkerbelastningen og følgelig en bedret vandløbskvalitet.


 21. Derfor spiller temperaturen i varmeste (juli) og koldeste (januar) måned en væsentlig rolle i beskrivelsen.


 22. Som kunstner dannede Hartmann væsentlig sig selv, Elev af nogen bestemt kan man i hvert fald ikke kalde ham.


 23. Turismen spiller en væsentlig rolle for byen og perioden 2004-2007 er antallet af overnatninger steget 20 %.


 24. Skove med træer, som har dybe rødder, har en væsentlig indflydelse på klimaet og den dybere jords vandindhold.


 25. Small Faces anses som et af de oprindelige bands, der ydede væsentlig indflydelse på 1990'ernes Britpop-bølge.


 26. Hvis to sådanne stjerner er tæt nok på hinanden, kan de have en væsentlig indflydelse på hinandens livsforløb.


 27. En væsentlig del af variationen i fænotyper i en population er forårsaget af forskelle mellem deres genotyper.


 28. Grundloven af 1798 gav den udøvende magt til 5 direktører, men væsentlig samledes al magten hos repræsentantforsamlingen.


 29. Til sammenligning opnår den væsentlig lettere og mindre Greyhound hastigheder på 63 km/t, med en tophastighed på 70 km/t.


 30. I stedet foreslog den nye regering en model, som gav staten en væsentlig mindre andel af overskuddet ved høje oliepriser.


 31. De blev straks taget i anvendelse, og det viste sig, at der kunne losses væsentlig mere end de allierede havde regnet med.


 32. Den kristne organisation, der blev etableret i Norden i vikingetiden, var derfor væsentlig forskellig fra den senere form.


 33. De viser, at der har været tale om en væsentlig og vedvarende, omend svingende, økonomisk vækst i hele perioden siden 1820.


 34. Især har fangst af torsk og sej spillet en væsentlig rolle, og eksport af fisk er næst efter olie den største indtægtskilde.


 35. I de første dreadnoughts, hvor højeksplosive granater stadig blev anset for en væsentlig trussel, var dette hensigtsmæssigt.


 36. En anden væsentlig begrænsning for vores forståelse er det forhold, at de vigtigste skriftlige kilder blev til i Island i 13.


 37. Mod Østersøen er kystområdet væsentlig mildere, og kysten minder om den danske med en del indlandsfjorde (især i Sydslesvig).


 38. Den forøgelse af CO2-koncentrationen i atmosfæren der er blevet målt i moderne tid, anses som en væsentlig faktor bag den globale opvarmning der er konstateret siden 1950.


 39. Det tjekkiske folk er verdens mest øldrikkende, og at dømme efter antallet er værtshuse i Prag, er der god grund til at tro, at en væsentlig del af dette forbrug sker her.


 40. Ikke meget andet af Homers karakter var baseret på faderen og for at bevise, at betydningen bag Homers navn ikke var væsentlig, navngav Groening senere sin egen søn Homer.


 41. Danmark har altid givet FN opbakning både politisk og økonomisk, men de danske NGO'er og private organisationer varetager også en væsentlig andel af den bilaterale bistand.


 42. I 1867 stiftedes det københavnske musikkonservatorium (af Moldenhawer) væsentlig efter Gades plan, og han, der besad megen administrativ evne blev også her den ledende ånd.

Væsentlighed i en sætning

Væsentlighed er en bøjningsform af væsentlig, herunder finder du eksempelsætninger for væsentlighed.


 1. Selvom moderne grønlandsk har haft behov for mange låneord, har sproget i al væsentlighed bevaret sin struktur og egenart.


 2. Disse var de egentlige politiske beslutningstagere, mens Max von Baden i al væsentlighed blot var landet repræsentant udadtil.


 3. Samfundet var i al væsentlighed præget af nyoroerne i dens kultur, baseret på vidnesbyrd fra keramik, bosætningsmønster og økonomisk specialisering.


 4. Begge udgaver indeholder i al væsentlighed den samme musik, omend de begge afviger fra den trykte libretto med individuelle tilføjelser og udeladelser.

Væsentligst i en sætning

Væsentligst er en bøjningsform af væsentlig, herunder finder du eksempelsætninger for væsentligst.


 1. Indtil han 1734 blev ansat som kongelig billedhugger ved Gammel og Nyholm synes han væsentligst at have haft sit udkomme ved dekorative arbejder af sten og træ, altertavler, epitafier og deslige.


 2. Der er næppe nogen gren af den videnskabelige kemi, til hvis udvikling Mendelejev ikke har ydet bidrag, men hans ry er væsentligst knyttet til hans fysisk-kemiske undersøgelser og hans teoretiske arbejder.

Væsentligste i en sætning

Væsentligste er en bøjningsform af væsentlig, herunder finder du eksempelsætninger for væsentligste.


 1. De væsentligste versioner er følgende:.


 2. De væsentligste overskrifter i oplægget er:.


 3. Baurs Park hører til Ramées væsentligste arbejder.


 4. Den væsentligste del af plottet bliver fortalt gennem en dagbog.


 5. Det væsentligste af disse oprør var oprøret ledt af Túpac Amaru II.


 6. Kameralismens væsentligste idé var at statens overskud skulle øges.


 7. En af de væsentligste dele i Østrigs miljøpolitik er klimaindsatsen.


 8. De væsentligste spørgsmål, når man undersøger økosystemer, er følgende:.


 9. I det følgende sammenfattes de væsentligste begivenheder i Eurovision-sagen.


 10. De væsentligste roller blev spillet af John Cusack, Kevin Spacey og Jude Law.


 11. Høegh-Guldbergs væsentligste dansk-nationale arv er indførelsen af indfødsretten 15.


 12. Klimaet er én af de væsentligste grundbetingelser for et steds plantevækst og dyreliv.


 13. Detroit er den største og væsentligste by i Detroit-området og det sydøstlige Michigan.


 14. Den væsentligste del af al rengøring er at fjerne snavset, der er til fare for sundheden.


 15. I dag står kirkerummet og kirkens ydre i det væsentligste som Storck efterlod det i 1879.


 16. Udtrykket fik sit væsentligste præg af teologen og filosoffen Wilhelm Dilthey (1833-1911).


 17. Voltaire og de franske deister fik de væsentligste bestanddele af deres ideer fra England.


 18. Kristendommen er i dag landets væsentligste og har rødder tilbage til det første århundrede.


 19. Denne historie tager sin begyndelse i 970 og danner den væsentligste tråd i sagaens handling.


 20. DSB vurderer, at produkter og services er den væsentligste drivkraft til at forbedre omdømmet.

Forrige og næste ord i databasen

‹‹ væsensforskellig væsentlige ››

Generel information om "væsentlig" eksempelsætninger

Eksempelsætningerne for ordet væsentlig som vi præsenterer på dette websted, stammer fra forskellige officielle kilder. For eksempel er en af vores kilder artikler på Wikipedia, der er klassificeret som mindst gode artikler. Men vi bruger også nyhedsartikler, bøger og andre generiske tekster til at samle eksempler på, hvordan ordet "væsentlig" kan bruges i en sætning. Til højre for hver sætning finder du en link ud-pil, der sender dig til sætningens kilde, hvor du kan få adgang til hele teksten og konteksten for den præsenterede eksempelsætning. Dette kan være nyttigt, fordi nogle ord nogle gange kan være vanskelige at forstå med kun en sætning til kontekst, hvorimod hele artiklen eller teksten kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvordan du bruger ordet "væsentlig".